WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU


WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY BUSINESS STUDIO

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu otwartym firmy BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
  • Sklep Internetowy, Sklep Szkoleń – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.business-studio.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Usług.
  • Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia, Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10; 02-001 Warszawa, NIP: 113 144 07 11.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
  • Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

I. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM
Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Podpisanie i przesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy firmą BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski, a Państwa firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu i Regulaminu. Otrzymanie zgłoszenia potwierdzamy drogą elektroniczną. Uczestnictwo w szkoleniu jest również możliwe poprzez kupienie szkolenia on-line w SKLEPIE SZKOLEŃ, dodając wybraną usługę do koszyka i opłacenie Zamówienia. Otrzymają Państwo wówczas automatyczne potwierdzenie.

II. DZIEŃ SZKOLENIOWY I OBECNOŚĆ 
Szkolenie otwarte rozpoczyna się o godzinie 10:00, a kończy nie wcześniej niż o godzinie 17:00. W trakcie szkolenia zapewniamy uczestnikom przerwy kawowe, wodę, herbatę. Nie zapewniamy wyżywienia. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe. Na zakończenie uczestnicy otrzymują imienny certyfikat potwierdzający umiejętności zdobyte na szkoleniu. Maksymalne spóźnienie na szkolenie otwarte to 2 godziny zegarowe. Po godzinie 12:00 uczestnik nie będzie mógł wejść na warsztaty. W przypadku szkoleń 2-dniowych nie ma możliwości uczestniczenia tylko w jednym, wybranym dniu szkoleniowym. Jeśli uczestnik był nieobecny podczas pierwszego dnia szkolenia, nie ma możliwości uczestniczyć w drugim dniu szkolenia. Taka osoba nie otrzyma również certyfikatu. Certyfikatu nie mogą też domagać się osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu w ogóle.

III. WPŁATA  ZA  SZKOLENIE
W przypadku dokonania zgłoszenia na szkolenie za pomocą formularza zgłoszeniowego, płatność za szkolenie otwarte następuje na podstawie faktury proforma z 3-dniowym terminem płatności. Na życzenie Klienta wydłużamy czas płatności do 7 dni. Faktura zostaje wystawiona na dane podane w formularzu zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po odbyciu się szkolenia – faktury wystawiamy po zrealizowaniu usługi. W przypadku zakupu szkolenia on-line w naszym Sklepie Szkoleń, faktura zostanie wygenerowana automatycznie, po dokonaniu płatności on-line.

IV. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA OTWARTEGO
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 30 dni przed szkoleniem Klient zostanie obciążony kosztem w wysokości 50 % wartości zamówienia. Odwołując uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, pod warunkiem, że powiadomienie zostanie przesłane Właścicielowi Sklepu nie później niż 14 dni przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
3. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać:
a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
b) planowany termin i tytuł szkolenia,
c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.
4. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@business-studio.pl.
5. BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli BUSINESS STUDIO i nie wymaga uzasadnienia.

V. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
1. W przypadku, gdy uczestnik chce uczestniczyć w szkoleniu w innym terminie, jako bezprzedmiotowych.
2. Przeniesienie terminu jest możliwe tylko do 14 dni przed wyznaczonym terminem Usługi.
3. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez BUSINESS STUDIO wolnych miejsc na zakupioną Usługę.
4. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które odbyło się w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby BUSINESS STUDIO organizowało nowe szkolenie. BUSINESS STUDIO nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakiejkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
5. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 4 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny rozpoczęcia szkolenia.
6. W przypadku braku dodatkowych terminów danej Usługi istnieje możliwość zmiany zakupionej Usługi na inną dostępną w aktualnej ofercie BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, z powodów niezawinionych przez BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie szkolenia to nie to samo, co przesunięcie terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku, gdy BUSINESS STUDIO nie odwołuje szkolenia, tylko przesuwa termin jego realizacji, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów. Dokonana wpłata zostaje uznana na poczet szkolenia w kolejnym wyznaczonym terminie.
2. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn zależnych od BUSINESS STUDIO, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w szkoleniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
3. BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca szkolenia. W przypadku znaczących zmian cech szkolenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
4. BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez BUSINESS STUDIO lub wskutek działania siły wyższej.

VII. MIEJSCE  SZKOLENIA  OTWARTEGO
Szkolenia otwarte organizowane są na terenie Warszawy, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z punktem VII.

X. DOSTARCZENIE USŁUG
1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania usług wskazanych podczas składania zamówienia.
2. BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie Usługi, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.
XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Usługą, są własnością BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski osobom trzecim.
3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski formuły, bez uprawnienia osobom:
1. Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
2. Znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychoaktywnych lub innych podobnie działających środków.
3. Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku szkolenia i jego uczestników.

XIII. POZOSTAŁE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski zobowiązuje się w sposób staranny i z zachowaniem należytego poziomu usług wypełniać zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Usług, w tym w szczególności zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z dołożeniem należytej staranności. Podpisanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Klienta.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. BUSINESS STUDIO Artur Sokołowski nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług Właściciela Sklepu.


W przypadku pytań dotyczących opisanych powyżej warunków uczestnictwa w naszych szkoleniach prosimy o kontakt z biurem.